12 July 2024

Publicatons

Please refer to here for a full list.

^ co-first author

Selected publications

Lei Hou^, Xushen Xiong^, Yongjin Park, Carles Boix, Benjamin James, Na Sun, Liang He, Aman Patel, Zhizhuo Zhang, Benoit Molinie, Nicholas Van Wittenberghe, Scott Steelman, Chad Nusbaum, François Aguet, Kristin G. Ardlie, Manolis Kellis. Multitissue H3K27ac profiling of GTEx samples links epigenomic variation to disease. Nature Genetics, 55, 1665–1676, 2023

Xushen Xiong^, Lei Hou^, Yongjin P. Park, Benoit Molinie, GTEx Consortium, Richard I. Gregory & Manolis Kellis, Genetic drivers of m6A methylation in human brain, heart, muscle, and lung. Nature Genetics, 53, 1156–1165, 2021.

Di Chen^, Na Sun^, Lei Hou^, Rachel Kim, Jared Faith, Marianna Aslanyan, Yu Tao, Yi Zheng, Jianping Fu, Wanlu Liu, Manolis Kellis, Amander Clark. Human Primordial Germ Cells Are Specified from Lineage-Primed Progenitors. Cell Reports 29 (13), 4568-4582. E5, 2019

Dan Wang^, Lei Hou^, Shuhei Nakamura, Ming Su, Fang Li, Weiyang Chen, Yizhen Yan, Christopher D Green, Di Chen, Hong Zhang, Adam Antebi, Jing‐Dong J Han. LIN-28 balances longevity and germline stem cell number in Caenorhabditis elegans through let-7/AKT/DAF-16 axis. Aging Cell, 2017.

Lei Hou^, Dan Wang^, Di Chen, Yi Liu, Yue Zhang, Hao Cheng, Chi Xu, Na Sun, Joseph McDermott, William B Mair, Jing-Dong J Han. A Systems Approach to Reverse Engineer Lifespan Extension by Dietary Restriction. Cell Metabolism, March 8, 2016

Lei Hou, Jialiang Huang, Christopher D Green, Jerome Boyd-Kirkup, Wei Zhang, Xiaoming Yu, Wenxuan Gong, Bing Zhou, Jing-Dong J Han. Systems Biology in Aging: Linking the Old and the Young. Current Genomics, Nov, 2012. Multi-tissue epigenomic variation across 387 GTEx samples helps interpret brain, heart, muscle, and lung disease genetic